Narew, 31.07.2019 r.

 

STRATEGIA ROZWOJU NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

Narew to gmina o dużym potencjale społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

 

WIZJA NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

NOK będzie animował działania kulturalno-społeczne, integrował społeczność lokalną, zapewniał różnorodne formy spędzania wolnego czasu oraz wszechstronnie edukował do aktywnego uczestnictwa w kulturze. Dzięki temu stanie się centrum kulturalnym Narwi i całej gminy, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi, oparty na następujących zasadach kluczowych: szczerości, dialogu, aktywności i realizmie. Sam budynek będzie bardziej nowoczesny, wielofunkcyjny i pozbawiony barier dla osób niepełnosprawnych. Będzie otwarty na wymianę doświadczeń i współpracę w oparciu o dobry przepływ informacji oraz skuteczną promocję działań, finansowanych również ze środków zewnętrznych.

W pierwszym okresie działania hasłem promocyjnym będzie:

NARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY – NOWE OTWARCIE!

 

„ŁĄCZY NAS KULTURA”

Oferta kulturalna NOK dostosowana jest do aktualnych możliwości finansowych instytucji. Dostępne imprezy kulturalne to w przeważającej większości imprezy okolicznościowe, warsztaty plastyczne, występy zespołów ludowych, czy konkursy literackie i poetyckie oraz jednodniowe imprezy plenerowe organizowane przy niewielkich kosztach.

 Należy wziąć pod uwagę, że mieszkańcy gminy nie są zbyt zainteresowani udziałem w imprezach kulturalnych. Ważnym czynnikiem jest też mała ilość organizacji i stowarzyszeń kulturalnych, a te które są, nie współpracują bądź współpracują z NOK w znikomym stopniu. Zbyt małe uczestnictwo w imprezach kulturalnych mieszkańców gminy  wynika zapewne  z jeszcze jednego bardzo ważnego czynnika, jakim jest minimalne zaangażowanie w kształtowaniu oferty kulturalnej osób prywatnych i instytucji pozakulturalnych, takich jak: kawiarnie, puby, restauracje, galerie, zakłady pracy. To właśnie w tego typu miejscach powinny również odbywać się wystawy, wernisaże, recitale, wieczorki poetyckie, konkursy recytatorskie, koncerty jazzowe i inne „wysokie” formy artystyczne. W gminie Narew jest brak tego typu ośrodków i organizacja życia kulturalnego spoczywa prawie wyłącznie na barkach NOK oraz Biblioteki.

Wszelkie „ambitne” formy przedsięwzięć kulturalnych z góry skazane są na zainteresowanie tylko wąskiej grupy odbiorców jeśli odbywać się będą tylko w zamkniętych ścianach instytucji kultury. Promocja kultury wymaga tworzenia atmosfery szerokiej dostępności do jej dóbr, a tej w gminie nie ma.

Dodatkowym problem są również trudności z pozyskiwaniem sponsorów, a w dzisiejszych czasach wszelkie formy działalności kulturalnej wymagają dość wysokich nakładów finansowych.

KIERUNKI ROZWOJU NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY

 

  1. Opracowanie ciekawej oferty imprez oraz zajęć edukacyjnokulturalnych, która będzie spełniała oczekiwania społeczności lokalnej zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.
  1. Wykreowanie marki NOK jako lokalnego lidera w dziedzinie kultury, w którym pracuje zgrany, aktywny i doświadczony zespół, a zakres działania wykracza poza mury budynku.
  1. Większa absorpcja środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych poprzez większą ilość projektów, przyciąganie sponsorów, partnerów, lokalnych liderów oraz korzystanie z możliwości jakie da budynek z nowoczesnym wyposażeniem.
  1. Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej oraz rozwój i wsparcie amatorskiego ruchu artystycznego.
  1. Upowszechnianie sztuki filmowej i teatralnej poprzez stworzenie i wykorzystanie sali widowiskowej oraz angażowanie się w rozwój społecznego ruchu filmowego i teatralnego.
  1. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez prowadzenie prze NOK działalności gospodarczej w zakresie kultury i edukacji – sprzedaż giełdowa, komisowa, antykwaryczna, wynajem pomieszczeń, sprzedaż biletów na imprezy ogólnopolskie itp.

PLAN OPERACYJNY STRATEGII ROZWOJU

 

Cel strategiczny:  Zaspokajanie kulturalnych potrzeb mieszkańców

Metody i narzędzia realizacji:

- Stwarzanie warunków do prób i ćwiczeń

- Udostępnianie wyposażonych pomieszczeń

- Wsparcie organizacyjne i merytoryczne

- Prowadzenie zespołów i grup artystycznych

-Organizowanie przeglądów, konkursów, koncertów, plenerów, wystaw, spotkań, rajdów i warsztatów

Priorytetowe projekty:

- Warsztaty plastyczne

- Warsztaty fotograficzne

- Grupa Literacka

- Plenery malarskie i fotograficzne

- Przeglądy i koncerty

- Dni Fotografii – prezentacja fotografii jako ważnej dziedziny sztuki i obiektu zainteresowania szerokiego kręgu społecznego. W programie tematyczne projekcje multimedialne, warsztaty, wystawy, wykłady i spotkania ze znanym fotografami.

Cel operacyjny: Upowszechnianie kultury

Programy:

Imprezy lokalne

Imprezy regionalne

Imprezy ogólnopolskie

Metody i narzędzia realizacji:

- Organizacja imprez, festiwali, przeglądów, koncertów, wystaw, festynów, kiermaszy i konkursów

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Współpraca z partnerami

- Integracja środowiska

- Pozyskiwanie lokalnych liderów i ludzi z pasją

- Inwestycje w infrastrukturę

Priorytetowe projekty:

- ‘Letnie Spotkania nad Narwią’ / Dni Narwi

- Eko - Majówka

- ‘Kupalle’ – impreza plenerowa nad rzeką Narew

- ‘Wertep’ – Międzynarodowy Festiwal Teatralny

- Konkursy Poezji

- Dni Sportu – dwudniowa impreza prowadzona przez sportowców, zachęcająca do udziału wszystkich w czynnym udziale (biegi przełajowe, turnieje piłki, przybliżenie mniej znanych dyscyplin sportu)

- Dni Sztuki – cykliczne wydarzenie, które umożliwi mieszkańcom trwały kontakt z najbardziej interesującymi zjawiskami w sztuce. Cykl działań edukacyjno-kreacyjnych prowadzonych przez twórców i pedagogów, organizowanych we współpracy m.in. z Uniwersytetem w Białymstoku

- FOLKOWA JESIEŃ – dni z kulturą białoruską, rosyjską, ukraińską, z twórczością ludową, pożegnanie wakacji – koncert plenerowy, ze szczególnym uwzględnieniem promocji produktów regionalnych

- ‘Aktywne Podlasie Atakuje’ – spotkania z filmem i twórcami z Podlasia

- Żubroffka – Międzynarodowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych – współorganizacja festiwalu

- TARGI STAROCI – coroczna impreza, gdzie każdy może coś kupić-sprzedać, kiermasz sztuki ludowej

- akcje charytatywne – zapraszanie znanych osób świata kultury i sztuki, zespołów muzycznych, które pomogą nieodpłatnie w zbiórce pieniędzy na określony cel  

 

Cel operacyjny: Upowszechnianie sztuki filmowej

Programy:

. Kino „POD CHMURKĄ” – kino pod gołym niebem, projekcja filmów

 

Metody i narzędzia realizacji:

- Wykorzystanie możliwości jakie daje nowoczesne kino

- Udział w przeglądach i warsztatach filmowych

- Organizacja przeglądów, warsztatów, spotkań i festiwali filmowych

Priorytetowe projekty:

-Letnie spotkania z filmem dokumentalnym

-Warsztaty „Kręćmy film”

-Tematyczne Przeglądy Kina Europejskiego

 

. Koło teatralne

Metody i narzędzia realizacji:

- Włączanie się w akcje promujące sztukę teatralną

- Tworzenie i rozwój amatorskich grup teatralnych

- Udział w przeglądach i warsztatach teatralnych

- Organizacja przeglądów, warsztatów, spotkań, widowisk i festiwali teatralnych

Priorytetowe projekty:

-Widowiska historyczno-teatralne – występy zaproszonych zespołów teatralnych

-„Wielki teatr w małej wsi” – comiesięczne spektakle teatralne w wykonaniu aktorów teatrów polskich.

- Nasz teatr – nasza duma – wspieranie i promocja na skalę ogólnopolską istniejącego teatru

Cel operacyjny: Opracowanie ciekawej oferty edukacyjno-kulturalnej

Programy:

. Warsztaty i zajęcia tematyczne

. Kluby i grupy tematyczne

. Imprezy kulturalne

 

Programy edukacyjne

– ZWIERZĘ NIE JEST RZECZĄ

- ZIEMIA – EKOLGIA, DZIEŃ ZIEMI, SPRZĄTANIE ŚWIATA

- PIERWSZA POMOC W NAGŁYCH WYPADKACH

- WOLONTARIAT

- Szkolenie i przygotowanie zespołu pracowników i współpracowników

- Stworzenie siatki wolontariuszy

- Konsultacje ze społecznością lokalną

- Inwestycje w infrastrukturę

- Integracja osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym

- Wyjście z ofertą poza budynek

+ Warsztaty taneczne

+ Warsztaty ceramiczne

+ Klub Seniora

+ Klub Turystyczny

+ Klub Miłośników subkultury motocyklowej

+ Klub miłośników sportu

+ Imprezy i przeglądy prezentujące dorobek  NOK

 

Cel operacyjny: Wzmożenie aktywności pod względem działalności wydawniczej pokazującej kulturę i historię lokalną

Programy:

. Zapiski Narwiańskie

. Albumy tematyczne

Metody i narzędzia realizacji:

- aktywizacja i integracja środowiska lokalnego (regionalistów, historyków, etnografów, archeologów etc.), a także innych osób np. nie mieszkających na terenie gminy, ale tutaj urodzonych i chcących utrzymywać kontakt z miejscem swego pochodzenia

Priorytetowe projekty:

-„Zapiski Narwiańskie” – zbiory opowiadań, wywiadów „ludzi stąd”

- Albumy tematyczne (fotograficzne, malarskie)

 

 

Cel operacyjny:  PROMOCJA DZIAŁAŃ: SPORT – TO ZDROWIE

 

Programy:

+ Turnieje sportowe – „Cztery Pory Roku”

+ Sport dla Każdego – sport dla każdej grupy wiekowej

- turniej piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki

- turniej szachowy

- turniej tenisa stołowego, ziemnego

- maraton regionalny o Puchar Wójta

- zajęcia sportowe – aerobik, taniec, joga itp.

- upowszechnienie innych dyscyplin sportowych np. nordic – walkig

- rajdy rowerowe

-spływy kajakowe

 

Cel operacyjny: Promocja gminy

Programy:

. Strona internetowa

. Kampanie informacyjne

. Obecność w mediach

. Uczestnictwo we współtworzeniu kultury poza gminą i poza Polską

Metody i narzędzia realizacji:

- Prowadzenie strony internetowej

- Przygotowywanie serwisów dla mediów

- Obecność w mediach i portalach społecznościowych

- Przygotowanie materiałów promocyjnych

- Współpraca z partnerami

- Wykorzystywanie nowych technologii

- Administrowanie słupami i tablicami ogłoszeniowymi na terenie gminy

Priorytetowe projekty:

+ nowa strona www.nok.narew.gmina.pl

+ profile na facebook

Cel strategiczny: Dbałość o dziedzictwo kulturowe

Cel operacyjny: Pielęgnowanie tradycji i kultury ludowej

Programy:

. Klub Twórców Ludowych – Stowarzyszenie Twórców Ludowych

. Warsztaty z zakresu twórczości ludowej

Metody i narzędzia realizacji:

- Angażowanie się w działalność Stowarzyszenia Twórców Ludowych

- Współpraca z partnerami

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Spotkania i warsztaty z twórcami

- Organizowanie zespołów, zajęć, wystaw, prezentacji dorobku, konkursów, spotkań okolicznościowych

- Promocja twórców ludowych i ich dorobku

- Spotkanie integracyjne

Priorytetowe projekty:

+ Przegląd Kolęd – wszystkich religii regionu

+ Konkurs na palmę i pisankę Wielkanocną

+ Ogólnopolski Kiermasz Sztuki Ludowej, KIERMASZ STAROCI

+ Festiwal Twórczości Ludowej

 

Cel operacyjny: Odzyskiwanie dóbr kultury

Programy:

- NAREW w historii

- NAREW DAWNIEJ I DZIŚ – tworzenie zbioru zdjęć, dokumentów związanych z historią Narwi

 

Metody i narzędzia realizacji:

- Gromadzenie i archiwizacja historycznych fotografii i obrazów

- Angażowanie tzw. ludzi z pasją

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Spotkania z ciekawymi ludźmi – historykami, duchownymi różnych wyznań

- Warsztaty modelarskie

Priorytetowe projekty:

+ Rekonstrukcja wizerunku i przygotowywanie makiet historycznych budynków

+ Pokazy multimedialne zdjęć i filmów

+ Wystawy zdjęć i obrazów

Cel strategiczny: Wykreowanie marki Narwiańskiego Ośrodka Kultury

Cel operacyjny: Zmiana wizerunku

Programy:

. Reorganizacja zespołu pracowników

. Nowe wyposażenie

. Szkolenia pracowników

. Współpraca z wolontariuszami

Metody i narzędzia realizacji:

- Wykorzystanie potencjału budynku – głównie hotelu

- Podnoszenie kwalifikacji i edukacji pracowników

- Konsultacje ze społecznością lokalną

- Współpraca z partnerami

- Pozyskiwanie lokalnych liderów i ludzi z pasją

- Stała współpraca z wolontariuszami

- Otwartość na współpracę

- Nowa organizacja pracy

- Nowy statut

- Konkurs na nowy logotyp

- Pozyskiwanie środków zewnętrznych

- Uporządkowanie spraw związanych z wizualizacją

 

Cel operacyjny: Doposażenie instytucji

 Programy:

. Stary budynek – nowe możliwości

. Scena letnia – imprezy kulturalne nad rzeką Narew

. Amfiteatr

Metody i narzędzia realizacji:

- Zakup wyposażenia uzupełniającego do istniejącego budynku

- Zakup namiotu i ławek do wykorzystania w imprezach plenerowych

- Sukcesywne remonty i inwestycje w okolicach Amfiteatru w celu stworzenia miejsca nie tylko do organizacji koncertów, ale również spotkań i wypoczynku

Priorytetowe projekty:

+ Amfiteatr - miejsce spotkań

+ Hotel pod Akacją – przyjazne, ekologiczne miejsce wypoczynku dla turystów, grup, wycieczek

 

 

FINANSOWANIE

 

NOK chce korzystać ze wszystkich możliwych źródeł finansowania dostępnych dla samorządowych instytucji kultury. Strategia NOK jest planem działania wyznaczającym kierunki przedsięwzięć kulturalnych instytucji oraz wskazującym sposoby ich osiągania.

Jednakże sam dokument nie jest receptą na sukces i aby mógł przynieść zamierzone efekty konieczne jest jego sumienne wdrażanie oraz sprawowanie kontroli nad jego realizacją. Koordynatorem wdrażania celów zapisanych w strategii oraz monitorowania jej funkcjonowania będzie Zespół Zarządzania Strategicznego, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie sprawozdań z realizacji strategii.

Planuje się dokonywać co 6 miesięcy przeglądu zapisu postanowień strategii w celu wprowadzenia zmian, korekt, bądź uzupełnień, stosownie do zmieniających się uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Równocześnie do strategii powinno się wprowadzać nowe projekty, wynikające z pojawiających się możliwości (np. pozyskanie dodatkowych środków finansowych), bądź zgłaszanych potrzeb.