Statut Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi został przyjęty uchwałą Nr XXIX/180/06 Rady Gminy Narew z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia statutu Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi.

 

STATUT
NARWIAŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NARWI

I. Przepisy ogólne

§ 1. 1.Narwiański Ośrodek Kultury (N.O.K.) jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm./ zwana dalej Ustawą.

2. Działalność kulturalna jest podstawowym celem statutowym N.O.K.

3. N.O.K. może ponadto wykonywać inne zadania dodatkowe określone w niniejszym statucie.

§ 2. 1. Siedziba N.O.K. znajduje się w Narwi przy ul. Mickiewicza 105.

2. Terenem działania N.O.K. jest Gmina Narew.

§ 3. 1. Bezpośredni nadzór nad działalnością N.O.K. sprawuje Wójt Gminy Narew.

2. Pomoc w zakresie informacji i doradztwa  świadczy Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.

 

II. Przedmiot i zakres działania

§ 4. Nadrzędnym celem instytucji jest tworzenie optymalnych warunków społecznego dostępu do dóbr i wytworów kultury oraz przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

§ 5. N.O.K. prowadzi wielokierunkową działalność w zakresie edukacji i upowszechniania kultury poprzez:

- działania w zakresie upowszechniania poszczególnych dziedzin sztuki (amatorskiej i profesjonalnej),

- wspomaganie i promowanie sztuki ludowej, sakralnej i patriotycznej,

- inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, opieką amatorskiego ruchu artystycznego twórczości ludowej i folkloru,

- sprawowanie mecenatu nad twórczością artystyczną,

- promocję twórców kultury z terenu działania,

- edukację kulturalną dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez działalność w kołach zainteresowań, stwarzanie warunków do rozwoju autentycznych, kreatywnych postaw dzieci i młodzieży, a także przekazywanie i uprzystępnianie wiedzy o sztuce, uczenie jej rozumienia i świadomego odbioru,

- organizacje kulturalnej rozrywki i  zabawy,

- organizację imprez masowych oraz promocję gminy Narew.

§ 6. W ramach wykonywania zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu N.O.K. wspiera ich rozwój wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych poprzez:

- organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych na terenie Gminy Narew,

- organizowanie wyjazdów i aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych odbywających się poza terenem gminy,

- organizowanie zajęć przygotowujących (treningi) do aktywnego uczestnictwa w zawodach sportowych.

§ 7. Realizując wszystkie zadania określone w niniejszym statucie N.O.K. powinien współpracować ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, parafiami i innymi osobami i instytucjami.

§ 8. 1. N.O.K. dysponuje bazą noclegową do celów likwidacji zagrożeń ludności i nieprzewidzianych zdarzeń losowych co do których gmina ma obowiązek przeciwdziałania. W przypadku braku zagrożeń N.O.K może udostępniać pomieszczenia noclegowe celem upowszechniania idei agroturystyki oraz innych form wypoczynku i rekreacji, w tym na zasadach odpłatności.

2. Zadania o których mowa w ust 1. nie stanowią podstawowej działalności N.O.K.

 

III. Zarządzanie i organizacja

§ 9. 1. Dyrektor kieruje działalnością N.O.K. i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Narew.

3. Pracowników N.O.K. zatrudnia i zwalnia dyrektor.

 

IV. Majątek i finansowanie

§ 10. 1. N.O.K. prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami przyjętymi dla samorządowych instytucji kultury określonymi Ustawie.

2. N.O.K. uzyskuje środki finansowe na swoją działalność statutową w formie dotacji z  budżetu gminy Narew, z użytkowania posiadanego majątku oraz innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

3. N.O.K. na swoją działalność statutową  ma obowiązek pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych.

§ 11. N.O.K. prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /DZ.U. Nr121, poz. 591 z późn. zm./

§ 12. Do składania oświadczeń w imieniu N.O.K. w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch osób tj. dyrektora i gł. Księgowego N.O.K. lub osób upoważnionych przez Dyrektora Ośrodka Kultury.

§ 13. Podstawą gospodarki finansowej N.O.K. jest roczny plan finansowy ustalony przez dyrektora.

§ 14. N.O.K. posiada osobowość prawną.

§ 15. Pracownicy N.O.K. wynagradzani są według zasad określonych przez Ministra Kultury i Sztuki, pracownicy ci powinni posiadać kwalifikacje ustalone przez Ministra Kultury i Sztuki odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

§ 16. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.